ОБЩИ УСЛОВИЯ

Споразумение между потребител/посетител и Euromebel
Последно обновяване: 20.10.2019

Настоящите Общи условия (наричани по-долу „Общи условия“) представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и Евромебел ООД (наричано по-долу “Euromebel”), оператор на сайта www.euromebel.com („Euromebel.com“ или „Сайта“), касаещо условията, при които Euromebel ви предлага информацията, продуктите и услугите, предоставени на или чрез Интернет сайта www.euromebel.com (наричани „Услугите“).

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ.

1. Данни за търговеца (оператора на Сайта):
Euromebel.com се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е Евромебел ООД, вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания, ЕИК: 130046887, регистрирано по ДДС, седалище и адрес на управление: гр. Брезник 2360, ул. Владимир Заимов 3, адрес за упражняване на дейността: гр. София 1528, ул. Поручик Христо Топракчиев No 10, данни за кореспонденция, включително за получаване на заявления, запитвания и жалби:  адрес: гр. София 1528, ул. Поручик Христо Топракчиев No 10, имейл: myproject@euromebel.com; телефон: +359 29624030, лице за контакт Лина Цветанова.

2. Услуги, предлагани чрез Euromebel.com

2.1 Кой може да ползва Услугите ни
Услугите на Euromebel могат да се ползват както от бизнеса, а именно търговци и потребители, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия, така и от физически лица, в качеството им на потребители. Последните могат да се ползват от всички свои права, уредени в Закона за защита на потребителите.

„Използване“ на Euromebel.com означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, попълване на форми, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки Euromebel.com, вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Разглеждането на Euromebel.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

Euromebel.com предлага както безплатни информационни Услуги, така и платени Услуги. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение и на двата вида Услуги.

2.2 Споделяме нашия опит
Euromebel включва екип от интериорни дизайнери, инженери, проектни мениджъри и мебелисти, които имат зад гърба си над 25 години практика и над 2000 прецизно изпълнени мебелни проекти.

Чрез Euromebel.com споделяме напълно безплатно с вас най-доброто от нашия опит и знания, като ви предоставяме онлайн достъп до нашите колекции. В допълнение, при изрично желание от ваша страна, след попълване на формуляр, с който ни предоставяте вашите имена, телефон и имейл адрес, и след като получим вашето изрично съгласие за обработване на личните ви данни, ще можем да ви изпратим по имейл някои от нашите е-Наръчници за обзавеждане на дома, в които споделяме с вас нашия опит по различни теми, свързани с дома.

Информацията в нашите Наръчници за Обзавеждане на Дома не представлява и не включва технически, инженерен, проектантски или друг съвет или консултация. Ето защо предоставянето на тези наръчници не следва да се третира като какъвто и да било вид консултация. Всеки конкретен обект, проект или ремонт има свои специфики. Не е възможно обобщената информация и принципните препоръки, предоставена в нашите Наръчници за обзавеждане на дома, да покрият всички възможни практически хипотези. Ето защо, ако имате нужда от професионална консултация за конкретен проблем, ви препоръчваме да се свържете с експертите на Euromebel, за да обсъдим конкретния казус.

Euromebel не отговоря за загуби или вреди, претърпени от вас във връзка с или в резултат от използването на информацията от нашите Наръчници за обзавеждане на дома за реализиране на конкретни ваши проекти.

При предоставяните безплатни информационни Услуги по тази точка се прилагат настоящите Общи условия, считано от момента на предоставяне на съответната безплатна информационна Услуга.

2.3 Заявка за среща
През сайта ни Euromebel.com вие можете да заявите среща с наши експерти в нашия офис или във вашия дом. Тази услуга е безплатна. По време на срещата ние ще обсъдим с вас най-подходящото разпределение за вашето помещение, ще ви предоставим мостри на използваните материали.

Ако решите, вие може да заявите чрез Сайта повече от едно посещение, но всяко следващо посещение след първото е платено и е с цена, която се оферира според работата, която ще бъде извършена по време на посещението.

Техническите стъпки за заявка на среща са следните:
• За да заявите среща, вие трябва да попълните и да ни изпратите през сайта нашия формуляр за заявка на среща с дизайнер, с който ще предоставите данни за контакт (имена, телефон, имейл и точен адрес), информация за посещението, както и предпочитано време за посещение.
• След като получим вашето изрично съгласие за обработване на личните ви данни, ние незабавно ще ви изпратим по имейл потвърждение за получаване на вашето изявление.
• По телефон или по имейл ще уговорим, удобно за страните време за посещение.
• В уговореното време ще ви посетим и ще предоставим Услугите, описани по-горе.

При използване на Услугите по тази точка вие сключвате договор с Euromebel, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. За тези Услуги договорът се счита сключен в момента, в който изпратите вашето изявление.

3. Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели за вграждане
Ако одобрите финалната оферта, изготвена въз основа на проекта, който сте ни предоставили или който сме изготвили за Вас, ще може да ни изпратите изявление за сключване на Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели за вграждане. Цената, дължима от вас по Договора, ще бъде равна на одобрената от вас финална оферта.

Цената, която вие ще дължите по Договора, ще включва (освен ако не е упоменато друго в одобрената от Вас финална оферта и в Договора):
• Изработването на индивидуален проект;
• Изработката на изделията;
• Транспорт с пренос до обекта, където ще се извършва монтаж;
• Монтаж на изделията от квалифицирани специалисти на изпълнителя;
• Поставяне и нивелиране на електроуредите, предоставени от вас (без тяхното електро и ВиК свързване).

Цената, която вие ще дължите по Договора, няма да включва:
• Демонтаж и изнасяне/ местене на съществуващи мебели и оборудване в обекта;
• Ел и ВиК свързване на електроуреди и мивка;
• Демонтаж и монтаж на ключове и контакти, вкл. на гърба на кухнята;
• Съхранение/ транспортиране/ качване на ваши електроуреди;
• Монтаж на кухненски плот или други артикули, предоставени от вас;
• Надзор и координация на дейностите на други изпълнители на обекта;
• Извънредна доставка по смисъла на т. 17 и т. 27.3 от Договора.

Цената по Договора се заплаща по следния начин:
• Авансово плащане – първа вноска, в размер на 60% (шестдесет процента) от общия размер на възнаграждението – в срок до 3 (три) работни дни от сключване на Договора, но при всички случаи преди започване на изработката на мебелите, и
• Окончателно плащане – втора вноска, в размер на 40% (четиридесет процента) от общия размер на възнаграждението – в срок до 3 (три) работни дни след получаване на писмено уведомление от нас за готовност за извършване на доставка и монтаж на поръчаните Изделия, но при всички случаи преди началото на монтажа на мебелите.

Ние ще изработим Изделията съгласно спецификацията и проекта в срока, описан в Договора. Ние ще доставим и монтираме изделията в срока, описан в Договора  (след 1. плащане на втората вноска и 2. получаване на достъп до Обекта) при условие че е налице фронт за доставка и монтаж, както е дефиниран в Договора.

Техническите стъпки по сключването на Договора са следните:
• За да пристъпим към сключване на Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели за вграждане, е необходимо да сте одобрили по имейл окончателен индивидуален проект за вашето обзавеждане.
Ще ви изпратим по имейл заедно с окончателен индивидуален проект на мебелите (проект и спецификация) и нашата финална оферта.
• В случай че желаете да сключим Договора, следва да ни потвърдите по имейл или телефон и ние ще ви го изпратим по имейл, заедно с индивидуалния проект, спецификацията и офертата, подписани от нас. След като получим обратно подписаните от вас Договор, проект и оферта, те ще представляват валиден и обвързващ договор.

Уведомяваме ви, че, ако във вашия случай са приложими разпоредбите на Закона за защита на потребителите (т.е. ако сте физическо лице – потребител по смисъла на закона), на основание чл. 57, т. 3 във връзка с чл. 50-56 от същия закон, вие нямате право на отказ от Договора.

Уведомяваме ви, че съгласно разпоредбите на Договора ние ви предоставяме търговска гаранция за качеството на изработените от нас изделия по Договора. Срокът на търговската гаранция е 2 години и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на работата ни по Договора. Можете да се запознаете с условията по търговската гаранция на Сайта, в раздела „Въпроси и отговори“.

4. Начини на плащане
Възнаграждението ни по Договора за изработка, доставка и монтаж на мебели за вграждане се заплаща по банков път, по банкова сметка на нашето дружество.

5. Брошури, известия и маркетингови материали
След като получим изрично съгласие от вас, предоставено чрез Сайта, при заявяване на някоя от Услугите по т. 1 от тези Общи условия или при сключването на Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели за вграждане, ние ще ви изпращаме на посочения от вас имейл адрес брошури, известия и други маркетингови материали, съдържащи информация за дейностите и продуктите на Euromebel.

Вие имате възможност да се противопоставите по всяко време, като възразите срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг и се откажете занапред от получаването на маркетингови материали на вашия имейл. Не е необходимо да обосновавате вашия отказ.

Euromebel си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия и/или маркетингови материали, както и да премахне от своята база данни потребител, който е дал своето съгласие да получава такива материали.

6. Интелектуална собственост. Търговска марка.
Услугите и цялото съдържание на уеб Сайта са защитени с авторски права. Вие се съгласявате да не преправяте, копирате, възпроизвеждате, фреймвате, скрейпвате, наемате, лицензирате, продавате съдържание или части от съдържание на Euromebel.com, освен с предварително, изрично писмено разрешение от Euromebel.

Във връзка с употребата на Euromebel.com, вие се съгласявате да не използвате каквито и да е инструменти за извличане на информация. Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена. Технологията и софтуерът, които обслужват Euromebel.com, са собственост на Евромебел ООД, наши партньори или доставчици. Вие се съгласявате да не копирате, променяте, създавате или да се опитвате да придобиете какъвто и да е код (source code), нито да продавате, лицензирате или да прехвърляте по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на Euromebel.com.

Софтуерът, необходим за нашите Услуги, наличен на или използван от Сайта, както и правото на интелектуална собственост (включително авторското право) върху съдържанието, информацията и материалите на Сайта, Наръчниците за обзавеждане на дома, всички други документи, формуляри, статии са собственост на Euromebel и са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на Euromebel.com не ви дава право да продавате и/или препродавате съдържанието на Сайта или на Наръчниците за обзавеждане на дома.

Всяко неправомерно използване на обекти на нашата интелектуална собственост или нарушение на някоя от посочените по-горе забрани ще представлява съществено нарушение на нашите права върху интелектуалната собственост.

Като условие за използване на Euromebel.com, вие декларирате, че няма да използвате Сайта, в който и да е от случаите по-долу:
• незаконни цели;
• за цели, забранени от настоящите Общи условия;
• по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на Euromebel.com;
• по какъвто и да е начин, който може да застраши нормалното използване на Сайта от друго лице.

Нямате право да “хаквате”, “краквате”, “скрейпвате” Euromebel.com директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямате право да достигате или да се опитвате да достигнете до информация, която не е публично публикувана на Euromebel.com.

7. Защита на личните данни
Euromebel може да събира и обработва ограничен кръг от лични данни на своите клиенти и потребители. Данните, обработвани от Euromebel, включват: имена, ЕГН, имейл, адрес и телефон.

Защитата на вашите лични данни е висок приоритет за нас. Ние обработваме личните данни на нашите клиенти в съответствие с ПРИНЦИПИТЕ, установени от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:
• Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;
Ние получаваме и обработваме вашите лични данни на законово основание, а именно – след изрично съгласие от субекта на данните или с оглед изпълнението на договора ни с Вас. Ние спазваме изискването на Общия регламент относно защитата на данните субектът на данните да бъде информиран, като при получаване на данните ви предоставяме информация за законосъобразното обработване на вашите данни чрез нашата Декларация за поверителност.
• Личните данни се обработват по прозрачен начин;
В секцията ни „Защита на данните“ на този сайт ви предоставяме разбираема и достъпна информация във връзка с обработване на личните ви данни, както и образци на документи, които може да ползвате, за да упражните правата си. Моля запознайте се и с нашите Правила за упражняване правата на субектите на лични данни, за да знаете повече за вашите права и начина, по който може да ги упражните.
• Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Целите, за които обработваме вашите лични данни, са винаги конкретни и включват, между другото: споделяне с вас на нашия опит, събран в Наръчниците за Обзавеждане на Дома; изпращане на маркетингови материали относно дейността и услугите на Euromebel; изпълнение на нашите Услуги.
• Личните данни, които се събират и обработват, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
Ние свеждаме до минимум личните данни, които събираме и обработваме – само до данни, които са адекватни и необходими за реализиране на целта, за която се обработват.
• Личните данни са точни и при необходимост се актуализират;
• Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
• Личните данни се съхраняват винаги за ограничен период от време, не по-дълъг от периода, необходим за реализиране на целите, за които данните се обработват;
• Ние обработваме личните ви данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване или срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Euromebel съхранява вашите данни от злонамерен достъп или използване, като използва подходящи технически и организационни мерки. Euromebel съхранява предоставената информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда. Всяка лична информация (лични данни) се защитава чрез съответни технически мерки.

Когато това е необходимо за реализиране на целта, за която обработваме вашите данни, включително за изпълнение на нашите услуги или за предоставяне на маркетингови материали, Euromebel може да предостави вашите лични данни на трети лица, наши бизнес партньори. При всички случаи ние ще ви уведомим за това при получаване на данните.

Euromebel може да споделя вашите данни с платежни оператори, за нуждите на конкретната транзакция. Всички тези оператори нямат право да използват тази информация за нищо друго освен за изпълнение на плащането. Платежните оператори са задължени да използват най-съвременните и сигурни технологии за защита на личната ви информация.

8. Ограничаване на отговорността
Информацията, софтуерът, документите и материалите, достъпни чрез Сайта, може да съдържат неточности и технически грешки. Euromebel и/или неговите доставчици си запазват правото периодично и по всяко време да правят подобрения, промени и да актуализират информацията в Сайта.

Информация, получена чрез Euromebel.com, в това число маркетингова информация, не следва да бъде аргумент за лични решения. Вие следва да се консултирате с подходящ специалист, за да получите съдействие за вашата конкретна (специфична) ситуация.

Информацията, софтуерът, документите и материалите се предоставят за ползване при ограничаване на отговорността. Euromebel и неговите доставчици, не носят отговорност за актуалността, коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, документи и материали, съдържащи се на Сайта по какъвто и да е повод.

Euromebel не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, при което последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъпа до информация и други сходни последици.

Euromebel си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до Сайта и предоставяните Услуги. Euromebel си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елементи от Услугите си.

9. Промени на Общите условия
Euromebel си запазва правото по всяко време да прави промени в настоящите Общи условия за използване на Сайта. В началото на текста на Общите условия е посочена датата, на която е извършена последната промяна.

Ползвателите, които използват Услуги без регистрация в Сайта, приемат изменените Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

10. Други условия
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на останалите разпоредби. Недействителната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на Общите условия, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или от Комисията за защита на потребителите.

Вие може да се свържете с нас на имейл адрес: myproject@euromebel.com, за да съобщите за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправите каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.